No. 1/2006

Editorial

Volební studia představují významnou sféru společenskovědního výzkumu, která klade specifické požadavky na badatele i publikované texty. V míře větší, než je obvyklé u jiných témat, je nutné operovat s tabulkami, grafy, schématy, nákresy a dalšími prostředky, které zvyšují vstupní náklady vydavatelů. Přizpůsobení se limitovaným technickým možnostem zase může omezit rozsah a hloubku publikovaných statí. Možné řešení představuje vydávání časopisů, které se výrazně či výhradně specializují na volební tematiku. V českých zemích prozatím takto zaměřeným periodikem nedisponujeme, přestože roste jak badatelská obec, tak množství publikací věnujících se volbám a souvisejícím tématům. Cílem nového časopisu, Evropských volebních studií, je nabídnout této komunitě, včetně autorů ze zahraničí prostor, ve kterém bude platit jen minimum technických omezení a zároveň umožní představit v koncentrované podobě nejnovější výsledky bádání
Evropská volební studia chtějí ztělesňovat specializovaný odborný časopis zaměřený na problematiku voleb, volebních systémů, volební geografie, volebních kampaní, metod jejich výzkumu i konkrétní analýzu. Preferovaným formátem studií by měly být metodologicky zaměřené texty, které by čtenáře z řad badatelů i širší veřejnosti seznámily s nejnovějšími trendy ve výzkumu voleb a možnostmi jejich aplikace, ať již v rovině teoretické, nebo na bázi konkrétních příkladů. Okruh studií může dále zahrnovat podrobné analýzy volebních soutěží, efektů volebních reforem, strategických účinků volebních systémů, změn ve volebním chování v perspektivě jedno – i víceúrovňové a o další analytické či komparativní texty, jejichž předmět odpovídá odbornému zaměření časopisu. Evropská volební studia rovněž přijímají k publikaci články kratšího rozsahu a užšího zaměření. K publikaci lze přijímat analýzy, které jsou zaměřeny obdobně jako studie, ale svým rozsahem nenaplňují požadavky kladené na tento formát textu, úzce zaměřené případové analýzy a kratší příspěvky zaměřené na diskusi či polemiku o aktuálních otázkách spojených s výzkumem voleb a volebních systémů. V rámci časopisu budou rovněž sledovány nejnovější volební reformy, ať již projednávané, nebo schválené, bude také rozvíjen monitoring aktuálních volebních soutěží, u kterého se předpokládá postupné vymezení okruhu údajů, které by měly být závazné pro tento formát textů. Počítá se rovněž s publikací recenzních statí a recenzí. Naším cílem je udržení solidní úrovně příspěvků pomocí recenzního řízení, o němž předpokládáme, že přispěje ke specializaci a metodologické korektnosti publikovaných textů.
Projekt Evropská volební studia je zpracováván v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky „Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“. Institucionální podporu časopisu zajišťuje řešitel výzkumného záměru, Institut pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Časopis Evropská volební studia otevírá z hlediska technických a grafických požadavků širokou a zároveň tematicky vyhraněnou platformu pro vědecké pracovníky, studenty i další zájemce o problematiku volebních studií. Naším přáním je, aby tato možnost byla co nejlépe využita ku prospěchu dalšího rozvoje této discipliny.

Stanislav Balík
Roman Chytilek
Maxmilián Strmiska
Jakub Šedo

Studies

Barbora Dudáková, Roman Chytilek a Petr Zvára: 

Techniky výzkumu výstupů volební soutěže. Druhá generace

Electoral Competition Research Techniques. Second Generation

Authors:

Barbora Dudáková
Roman Chytilek
Petr Zvára

Abstract:

The main aim of this paper is to demonstrate that the nature of the quantitative study of party competition related to the effects of electoral systems has been changing in the last few years. More differentiated, case oriented, approach has recently constituted what we call „a second generation of the research techniques“. We present some of them (notably party fragmentation indices and two graphical tools – segmented Nagayama triangles and simplex representation) describing their underlying logic and delimiting their possible use. Furthermore, we try to explain the way of how this differentiation came into existence as an unintended effect of the Duvergerian debate, even of its otherwise incised meanders (the case of „strategic voting“ and „effects“).
As a case study, we provide the reader with the comparison of aligned and dealigned electoral competition in British elections (constituency level) of 1951 and 2005 respectively, being conducted using ElectMach under the regime of the differentiated approach. While the fragmentation has increased significantly in 2005, the proportion between competitive and less than competitive constituencies has remained roughly the same. There were also very clear signs of a gradual departure of British electoral competition from the realm of Duverger´s Law in the 2005 data.

Keywords: Election, Duverger´s Law, electoral systems, research techniques, political methodology, constituency competition.

StáhnoutDownload/Stáhnout


Stanislav Balík:

Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců? Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929 – 1935 a 1996 – 2002

The Continuity or the Discontinuity of the Electoral Constellations? The Electoral Support of KSČ and KSČM in Contemporary Olomouc Region in the Years 1929 – 1935 and 1996 – 2002

Author:
Stanislav Balík

Abstract:
The paper tries to show how the electoral behavior in the municipalities of Olomouc Region in the parliamentary elections 1929-2002 has changed. Author tries to use the Pearson Correlation and the method of the research of stability/instability of the territorial support. There was found almost no continuity in electoral behavior at the level of municipalities.

Keywords: electoral behavior, continuity, discontinuity, micro system analysis, quantitative analysis, Communist Party of Czechoslovakia, Communist Party of Bohemia and Moravia, Olomouc Region

StáhnoutDownload/Stáhnout


Jakub Šedo:

Proporcionalita zastoupení a navrstvující smíšené volební systémy

Proportionality of Representation and Superposition Mixed Electoral Systems

Author:
Jakub Šedo

Abstract:
This article describes different quantitative methods, which indicate proportionality of the political parties’ representation. The analysis is focused on the question, how to measure proportionality profiles in the countries, where superposition mixed electoral system (Mixed-Member Majoritarian system) is used. Two potential alternatives, which are identifiable in existing research, one based on the measure of all seats and votes from the list tier, and one based only on the separate counting for the nominal and the list tier, are insufficient in some cases. We propose an alternative solution, dividing the ratio of all seats for a party by the sum of weighted proportion of the ratio of the votes in both tiers. The advantages and disadvantages of this solution are demonstrated on the example of the Lithuanian elections.

Keywords: Mixed electoral systems, Proportionality profiles, Elections, Quantitative indicators, Lithuanian electoral system.

StáhnoutDownload/Stáhnout


Articles

Maxmilián Strmiska: 

Analýza voleb a posuzování stranického systému: poznámka k defektní konceptualizaci stranického systému

Election Analysis and Party System Assessment: A Remark On Flawed Conceptualization of Party System

Author:
Maxmilián Strmiska

Abstract:
The paper argues that more attention should be given to the development of congruent conceptual frameworks for elections and party systems analyses. There are misunderstandings resulting from flawed conceptualization of the party system, which could and should be avoided. This seems to be of a special importance in the case of analysis of party system(s) working in multi-level political and territorial arrangements.

Keywords: Elections; party system; analysis.

StáhnoutDownload/Stáhnout


Markéta Matoušková: 

Reforma ruského volebního systému

The Reform of Russian Electoral System

Author:
Markéta Matoušková

Abstract:
In 2007, State Duma of the Russian Federation will be elected through the system of pure proportional representation. The constitutional amendment adopted this year also involves a 7% electoral thresold. In addition to the basic information about both (current mixed and the new proportional) electoral systéme, the text deals with the issue how the current system influences the party one and tries to show the posibble effects.

Keywords: Electoral system, political system, political parties, Russia.

StáhnoutDownload/Stáhnout


Michal Pink:

Parlamentní volby v Lichtenštejnsku

The Parliamentary Elections in Liechtenstein

Author:
Michal Pink

Abstract:
This article presents the results of March 2005 elections in Liechtenstein that were important for the reconstruction of the government coalition of two major political parties. It describes procedural and elementary rules of election in the political system of Liechtenstein principate, role of Prince, government, parliament and the position of each political party. The results of the election are compared with the results of the parliamentary elections in 2001.

Keywords: Liechtenstein, elections, electoral studies, FBP, VU, FL.

StáhnoutDownload/Stáhnout


Martina Miklová: 

Prezidentské volby v Polsku v roce 2005

The Presidential Elections in Poland in 2005

Author:
Martina Miklová

Abstract:
This paper deals with the Polish presidential elections in 2005, which were held 14 days after the parliamentary elections. The author characterizes the electoral system and concentrates on the two main presidential candidates – Lech Kaczyński and Donald Tusk, who are representatives of substantially opposing political parties – PiS and PO. This article compares the roles of Tusk and Kaczyński in the political order before 1989, in the90’s and at present. Special focus is given to the campaign, the preferences, the results and the disproportion. Finally, the author analyses the position of the new president Kaczyński and the impact of his election on politics.

Keywords: Poland, presidential elections, main candidates, political parties.


Review

StáhnoutRoman Chytilek: Michael Gallagher – Paul Mitchell (eds.): The Politics of Electoral Systems