Recenzní řízení

Před zahájením recenzního řízení má šéfredaktor, nebo tímto úkolem pověřený člen redakční rady, právo odmítnout zahájení recenzního řízení. Důvodem může být:

 1. hrubé porušení formálních požadavků, které musí splňovat odborný text (seznam literatury, poznámkový aparát),
 2. porušení etiky vědecké práce (plagiátorství, uvádění neověřených informací, hrubě urážlivé a znevažující vyjadřování),
 3. rozsah, který neodpovídá požadavkům na publikaci,
 4. obsah, který nesouvisí se zaměřením časopisu,
 5. předkládaný text byl již publikován stejným autorem ve stejné či málo pozměněné podobě,
 6. nízká či nulová aktuálnost tématu práce.

Autor je v případě zamítnutí šéfredaktorem informován, vč. uvedení důvodů.

Texty, které mohou být publikovány jako Studie, jsou předkládány dvěma recenzentům. Recenzní řízení je přísně anonymní, šéfredaktor si proto vyhrazuje právo vynechat v textu údaje, které by umožnily identifikaci autora. Podobně má právo provést zásahy do posudků, pokud by byla ohrožena anonymita recenzenta.

Na základě posudků recenzentů šéfredaktor sdělí autorovi výsledek recenzního řízení. Autor má právo ve stanoveném limitu odmítnout publikaci, pokud (a) shledává dobu mezi přijetím článku a jeho publikací příliš dlouhou, nebo (b) pokud byl text převeden z kategorie Studie do kategorie Článek. Výsledek má formu:

 1. přijetí k publikaci;
 2. navržení změn – autorovi je navrženo, aby provedl určité zásahy, aniž by tím ale byla podmíněna publikace textu;
 3. požádání o přepracování – autorovi jsou sděleny připomínky recenzentů, kterými je podmíněna publikace. Nově zaslaný text je předán recenzentovi, jehož výhrady byly výraznější, nebo třetí osobě, k vypracování nového posudku;
 4. odmítnutí s možností pozdější publikace – autor je informován o výhradách, které vedly k odmítnutí, a má možnost na základě připomínek text přepracovat a předat k novému recenznímu řízení;
 5. odmítnutí publikace – autor je informován o odmítnutí a důvodech tohoto kroku. Do budoucna se vylučuje publikace stejného či velmi podobného textu od stejného autora v EVS.

Texty, které mohou být publikovány jako Články, jsou postoupeny dvěma recenzentům, řízení probíhá stejně jako v případě Studií. Texty v kategoriích Diskuse, Recenze a Recenzní stati prochází zkráceným řízením, ve kterých je zjišťováno, zda odpovídají požadavkům na odborný text.