O časopisu

Volební studia představují významnou sféru společenskovědního výzkumu, která klade specifické požadavky na badatele i publikované texty. V míře větší, než je obvyklé u jiných témat, je nutné operovat s tabulkami, grafy, schématy, nákresy a dalšími prostředky, které zvyšují vstupní náklady vydavatelů. Přizpůsobení se limitovaným technickým možnostem zase může omezit rozsah a hloubku publikovaných statí. Možné řešení představuje vydávání časopisů, které se výrazně či výhradně specializují na volební tematiku. V českých zemích prozatím takto zaměřeným periodikem nedisponujeme, přestože roste jak badatelská obec, tak množství publikací věnujících se volbám a souvisejícím tématům. Cílem nového časopisu, Evropských volebních studií, je nabídnout této komunitě, včetně autorů ze zahraničí prostor, ve kterém bude platit jen minimum technických omezení a zároveň umožní představit v koncentrované podobě nejnovější výsledky bádání.

Evropská volební studia chtějí ztělesňovat specializovaný odborný časopis zaměřený na problematiku voleb, volebních systémů, volební geografie, volebních kampaní, metod jejich výzkumu i konkrétní analýzu. Preferovaným formátem studií by měly být metodologicky zaměřené texty, které by čtenáře z řad badatelů i širší veřejnosti seznámily s nejnovějšími trendy ve výzkumu voleb a možnostmi jejich aplikace, ať již v rovině teoretické, nebo na bázi konkrétních příkladů. Okruh studií může dále zahrnovat podrobné analýzy volebních soutěží, efektů volebních reforem, strategických účinků volebních systémů, změn ve volebním chování v perspektivě jedno – i víceúrovňové a o další analytické či komparativní texty, jejichž předmět odpovídá odbornému zaměření časopisu. Evropská volební studia rovněž přijímají k publikaci články kratšího rozsahu a užšího zaměření. K publikaci lze přijímat analýzy, které jsou zaměřeny obdobně jako studie, ale svým rozsahem nenaplňují požadavky kladené na tento formát textu, úzce zaměřené případové analýzy a kratší příspěvky zaměřené na diskusi či polemiku o aktuálních otázkách spojených s výzkumem voleb a volebních systémů. V rámci časopisu budou rovněž sledovány nejnovější volební reformy, ať již projednávané, nebo schválené, bude také rozvíjen monitoring aktuálních volebních soutěží, u kterého se předpokládá postupné vymezení okruhu údajů, které by měly být závazné pro tento formát textů. Počítá se rovněž s publikací recenzních statí a recenzí. Naším cílem je udržení solidní úrovně příspěvků pomocí recenzního řízení, o němž předpokládáme, že přispěje ke specializaci a metodologické korektnosti publikovaných textů.

Projekt Evropská volební studia je zpracováván v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky „Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“. Institucionální podporu časopisu zajišťuje řešitel výzkumného záměru, Institut pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Časopis Evropská volební studia otevírá z hlediska technických a grafických požadavků širokou a zároveň tematicky vyhraněnou platformu pro vědecké pracovníky, studenty i další zájemce o problematiku volebních studií.

Časopis Evropská volební studia vznikl v lednu 2006 jako recenzované periodikum a vychází s půlroční periodicitou.